Säännöt (pdf)

Oulujärven Melojat

SÄÄNNÖT

1 §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulujärven Melojat ja kotipaikka Vaala.

2 §   Tarkoitus ja toiminnan laatu

Oulujärven Melojat on melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen sekä luonnossa liikkumisen kehittäminen ja lisääminen Oulujärven alueella. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan.

Toiminnassa korostetaan turvallista vesillä liikkumista sekä luonnon olosuhteiden ja ympäristön huomioon ottamista sekä noudatetaan Suomen Kanoottiliiton antamia melonnan eettisiä ohjeita.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Oulujärven Melojat voi järjestää melontatapahtumia ja harrastustoimintaa, leirejä, koulutusta ja tiedotusta.

Seuran tukikohtana on Vaalan Sahanrannassa sijaitseva Oulujärven Melontakeskus, jonka toimintaan ja kehittämiseen seura osallistuu.

Seura tekee aktiivista yhteistyötä muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi melontaseura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä myydä seuran tuotteita ja palveluja. Seura voi myös vuokrata melontakalustoa sekä harjoittaa leiri- ja koulutustoimintaa sekä siihen liittyvää pienimuotoista kahvila-/ruokalatoimintaa.

3 §   Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa melonnasta kiinnostunut tai seuran toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden (2) vuoden aikana sen erääntymispäivästä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten noudattamisen tai toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Erottamispäätös lähetetään kirjallisena ao. jäsenelle. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erotetulla jäsenellä on oikeus antaa kirjallinen selvitys hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksen lähettämisestä, mikäli erottaminen perustuu muuhun syyhyn kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämiseen. Hallitus on velvollinen käsittelemään selvityksen seuraavassa kokouksessaan. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

Jäseniltä perittävän liittymis-, jäsen- ja muiden mahdollisten maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

4 §   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joita voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostitse jäsenlistassa oleville jäsenille tai seuran www-sivuilla.

8 § Yhdistyksen sääntömääräinen ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen eli vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätöksiksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden mahdollisten maksujen suuruus
  8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

9 §  Jäsenten aloiteoikeus

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

10 §   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.